مکان های کاری مشترک در Balmain

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBalmain

45 Evans Street


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBalmain

Suite 2, Level One North


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBalmain

Levels 20 & 21


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
کار مشترک درBalmain

Level 32


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBalmain

Level 4,5 &12, Plaza Building


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٥٠
کار مشترک درBalmain

Level 10


کار در فضای مشترک
از $٣٢.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBalmain

Level 13 Citigroup


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBalmain

Level 23


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
کار مشترک درBalmain

Levels 5 & 6


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درBalmain

Level 45


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBalmain

Level 17, The Ark


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٣٠
کار مشترک درBalmain

1 Pacific Highway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درBalmain

246 Pacific Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درBalmain

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از $٢٤.٩٠
کار مشترک درBalmain

Level 6, 10 Help Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درBalmain

Level 20, Tower A, The Zenith


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBalmain

Level 8, Central Terrace Building


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درBalmain

Level 5, 7 Eden Park Drive


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درBalmain

Ground Floor, Suite 3


کار در فضای مشترک
از $١٤.٨٠
کار مشترک درBalmain

Level 6 & 7


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBalmain

Level 1


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درBalmain

Level 3


کار در فضای مشترک
از $١٧.٠٠

با مراجعه به Balmainدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+