مکان های کاری مشترک در Brisbane

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBrisbane

22/F Northbank Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٤.٨٠
کار مشترک درBrisbane

Level 16


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درBrisbane

Mezzanine Level


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درBrisbane

Level 21


کار در فضای مشترک
از $١٤.٨٠
کار مشترک درBrisbane

Level 23


کار در فضای مشترک
از $١٤.٨٠
کار مشترک درBrisbane

Level 18


کار در فضای مشترک
از $١٨.٣٠
کار مشترک درBrisbane

Level 18


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درBrisbane

Level 27


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBrisbane

Level 10, 15 Green Square Close


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠

با مراجعه به Brisbaneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+