مکان های کاری مشترک در Melbourne

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درMelbourne

Level 39


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درMelbourne

Level 1 & 2


کار در فضای مشترک
از $٢٥.٢٠
کار مشترک درMelbourne

Level 10


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درMelbourne

Level 8


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درMelbourne

Rialto, West Podium


کار در فضای مشترک
از $٣١.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درMelbourne

Level 14


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درMelbourne

Level 5


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درMelbourne

Level 1


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درMelbourne

Level 19 & 20


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درMelbourne

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درMelbourne

Level 2


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درMelbourne

Level 10, 14 Mason St.


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Melbourneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+