مکان های کاری مشترک در Sydney

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSydney

Level 10


کار در فضای مشترک
از $٣٢.٧٠
کار مشترک درSydney

Level 23


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
کار مشترک درSydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSydney

Level 13 Citigroup


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
کار مشترک درSydney

Level 32


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
کار مشترک درSydney

Levels 20 & 21


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
کار مشترک درSydney

Level 45


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درSydney

Suite 2, Level One North


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٥٠
کار مشترک درSydney

Levels 5 & 6


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درSydney

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از $٢٤.٩٠
کار مشترک درSydney

1 Pacific Highway


کار در فضای مشترک
از $١٨.٧٠
کار مشترک درSydney

45 Evans Street


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
کار مشترک درSydney

Level 17, The Ark


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٦٠
کار مشترک درSydney

246 Pacific Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSydney

Level 23, Tower 1


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٥٠
کار مشترک درSydney

Level 8, Central Terrace Building


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSydney

Level 6, 10 Help Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درSydney

Level 20, Tower A, The Zenith


کار در فضای مشترک
از $١٨.٧٠
کار مشترک درSydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


کار در فضای مشترک
از $١٥.٩٠
کار مشترک درSydney

Ground Floor, Suite 3


کار در فضای مشترک
از $١٤.٦٠
کار مشترک درSydney

Level 6 & 7


کار در فضای مشترک
از $١٨.٢٠
کار مشترک درSydney

Level 1


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درSydney

Level 3


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠

با مراجعه به Sydneyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+