مکان های کاری مشترک در Berchem

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBerchem

Uitbreidingstraat 84


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درBerchem

Lange Lozanastraat 142


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درBerchem

Borsbeeksebrug 34


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درBerchem

Quellinstraat 49


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBerchem

Pelikaanstraat 3 box 2020


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درBerchem

Noorderlaan 147


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درBerchem

Stationsplein 7 E


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درBerchem

Kardinaal Mercierplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درBerchem

Atealaan 34


کار در فضای مشترک
از € ٤,٧٠

با مراجعه به Berchemدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+