مکان های کاری مشترک در Kortrijk

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKortrijk

Dumolinlaan 1


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درKortrijk

Groundfloor & 1st Floor


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درKortrijk

Château Rouge Wood Park bâtiment C-D


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درKortrijk

Le neo 2 - batiment A


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درKortrijk

Immeuble le Leeds -253


کار در فضای مشترک
از ٩,٠٠ €
کار مشترک درKortrijk

Place de la gare


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درKortrijk

101 Rue de l'Hopital Militaire


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درKortrijk

Ter Waarde 50


کار در فضای مشترک
از € ٤,٤٠

با مراجعه به Kortrijkدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+