مکان های کاری مشترک در Leuven

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درLeuven

Martelarenplein, 20E


کار در فضای مشترک
از € ٨,٨٠
کار مشترک درLeuven

Brussels Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLeuven

Pegasuslaan 5


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درLeuven

Kardinaal Mercierplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درLeuven

Rond Point Schuman / Schumanplein 6


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درLeuven

Rue Belliard 40


کار در فضای مشترک
از € ١٢,٣٠
کار مشترک درLeuven

Boulevard du Regent / Regentlaan 37-40


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درLeuven

Square de Meeus / De Meeûssquare 37


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLeuven

Avenue Louise / Louizalaan 480


کار در فضای مشترک
از € ١٢,٣٠
کار مشترک درLeuven

Place de L'université 16


کار در فضای مشترک
از € ٧,٠٠
کار مشترک درLeuven

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درLeuven

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درLeuven

Avenue Louise / Louizalaan 65


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درLeuven

Rue des Poissonniers 13


کار در فضای مشترک
از € ٩,٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درLeuven

Avenue Fonsny 46 box 59


کار در فضای مشترک
از € ٧,٩٠
کار مشترک درLeuven

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درLeuven

3rd floor, Waterloo Office Park


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درLeuven

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درLeuven

Pastoor Cooremansstraat 3


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درLeuven

Atealaan 34


کار در فضای مشترک
از € ٤,٧٠

با مراجعه به Leuvenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+