مکان های کاری مشترک در Roeselare

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درRoeselare

Groundfloor & 1st Floor


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درRoeselare

Dumolinlaan 1


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درRoeselare

Ter Waarde 50


کار در فضای مشترک
از € ٤,٤٠
کار مشترک درRoeselare

Stationsplein 4


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درRoeselare

Château Rouge Wood Park bâtiment C-D


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €

با مراجعه به Roeselareدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+