مکان های کاری مشترک در Waterloo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درWaterloo

3rd floor, Waterloo Office Park


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درWaterloo

Boulevard de France 9


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درWaterloo

Avenue Louise / Louizalaan 480


کار در فضای مشترک
از € ١٢,٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درWaterloo

Avenue Louise / Louizalaan 65


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درWaterloo

Square de Meeus / De Meeûssquare 37


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درWaterloo

Avenue Fonsny 46 box 59


کار در فضای مشترک
از € ٧,٩٠
کار مشترک درWaterloo

Rond Point Schuman / Schumanplein 6


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درWaterloo

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درWaterloo

Rue Belliard 40


کار در فضای مشترک
از € ١٢,٣٠
کار مشترک درWaterloo

Boulevard du Regent / Regentlaan 37-40


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درWaterloo

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درWaterloo

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درWaterloo

Rue des Poissonniers 13


کار در فضای مشترک
از € ٩,٤٠
کار مشترک درWaterloo

Place de L'université 16


کار در فضای مشترک
از € ٧,٠٠
کار مشترک درWaterloo

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درWaterloo

Pegasuslaan 5


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درWaterloo

Pastoor Cooremansstraat 3


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درWaterloo

Brussels Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درWaterloo

Martelarenplein, 20E


کار در فضای مشترک
از € ٨,٨٠

با مراجعه به Waterlooدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+