مکان های کاری مشترک در Zaventem

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درZaventem

Brussels Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درZaventem

Pegasuslaan 5


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درZaventem

Rond Point Schuman / Schumanplein 6


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درZaventem

Boulevard du Regent / Regentlaan 37-40


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درZaventem

Rue Belliard 40


کار در فضای مشترک
از € ١٢,٣٠
کار مشترک درZaventem

Square de Meeus / De Meeûssquare 37


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درZaventem

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درZaventem

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درZaventem

Rue des Poissonniers 13


کار در فضای مشترک
از € ٩,٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درZaventem

Avenue Louise / Louizalaan 65


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درZaventem

Avenue Louise / Louizalaan 480


کار در فضای مشترک
از € ١٢,٣٠
کار مشترک درZaventem

Avenue Fonsny 46 box 59


کار در فضای مشترک
از € ٧,٩٠
کار مشترک درZaventem

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درZaventem

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درZaventem

Pastoor Cooremansstraat 3


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درZaventem

Kardinaal Mercierplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٩,١٠
کار مشترک درZaventem

Martelarenplein, 20E


کار در فضای مشترک
از € ٨,٨٠
کار مشترک درZaventem

3rd floor, Waterloo Office Park


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درZaventem

Boulevard de France 9


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درZaventem

Place de L'université 16


کار در فضای مشترک
از € ٧,٠٠

با مراجعه به Zaventemدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+