مکان های کاری مشترک در Burnaby

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBurnaby

2025 Willingdon Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٧.٠٠
کار مشترک درBurnaby

565 Great Northern Way


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درBurnaby

1090 Homer Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درBurnaby

885 West Georgia Street


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٨٠
کار مشترک درBurnaby

939 Granville St


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBurnaby

777 Hornby Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درBurnaby

220 Brew Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٠٠
کار مشترک درBurnaby

1500 West Georgia


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درBurnaby

7404 King George Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درBurnaby

8661 201st Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درBurnaby

15300 Croydon Drive


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درBurnaby

22420 Dewdney Trunk Road


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠

با مراجعه به Burnabyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+