مکان های کاری مشترک در Ningbo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNingbo

18 F, China Life Tower


کار در فضای مشترک
از CNY٥٣.٠٠
کار مشترک درNingbo

8 F, Raffles City


کار در فضای مشترک
از CNY٦٠.٠٠

با مراجعه به Ningboدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+