مکان های کاری مشترک در Shanghai

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درShanghai

51/F Raffles City


کار در فضای مشترک
از CNY٩٤.٠٠
کار مشترک درShanghai

11 F,Carlton Building


کار در فضای مشترک
از CNY٨٢.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درShanghai

12/F Shui On Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٩٤.٠٠
کار مشترک درShanghai

16/F, Henderson 688


کار در فضای مشترک
از CNY٩٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درShanghai

3/F Silver Court Office Tower


کار در فضای مشترک
از CNY٦٣.٠٠
کار مشترک درShanghai

15/F One Corporate Avenue


کار در فضای مشترک
از CNY١١٠.٠٠
کار مشترک درShanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


کار در فضای مشترک
از CNY٨٢.٠٠
کار مشترک درShanghai

20/F, Henderson Metropolitan


کار در فضای مشترک
از CNY٩٤.٠٠
کار مشترک درShanghai

11/F, Garden Square


کار در فضای مشترک
از CNY١١٠.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درShanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


کار در فضای مشترک
از CNY١١٠.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درShanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


کار در فضای مشترک
از CNY١٢٩.٠٠
کار مشترک درShanghai

28/F, Huaihai Plaza


کار در فضای مشترک
از CNY٨٢.٠٠
کار مشترک درShanghai

22/F, Centro


کار در فضای مشترک
از CNY٦٦.٠٠
کار مشترک درShanghai

29/F, Shanghai Tower


کار در فضای مشترک
از CNY١٥٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درShanghai

31/F Jin Mao Tower


کار در فضای مشترک
از CNY١٣٥.٠٠
کار مشترک درShanghai

8/F, 1111 Changshou Road


کار در فضای مشترک
از CNY٧١.٠٠
کار مشترک درShanghai

B1/F, Shanghai Champion Centre


کار در فضای مشترک
از CNY١١٠.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درShanghai

11F, Tower B, Central Towers


کار در فضای مشترک
از CNY٦٦.٠٠
کار مشترک درShanghai

43/F, Maxdo Centre


کار در فضای مشترک
از CNY٧٥.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درShanghai

2/F ShanghaiMart


کار در فضای مشترک
از CNY٦٩.٠٠
کار مشترک درShanghai

9F, Tower 12, KIC III


کار در فضای مشترک
از CNY٧١.٠٠
کار مشترک درShanghai

6/F, Office Tower C


کار در فضای مشترک
از CNY٨٨.٠٠
کار مشترک درShanghai

6/F, Zhenfeng Plaza


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Shanghaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+