مکان های کاری مشترک در Lille

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درLille

101 Rue de l'Hopital Militaire


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLille

Place de la gare


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درLille

Immeuble le Leeds -253


کار در فضای مشترک
از ٩,٠٠ €
کار مشترک درLille

Le Neo 2 - batiment A


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درLille

Château Rouge Wood Park bâtiment C-D


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درLille

Dumolinlaan 1


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درLille

Ter Waarde 50


کار در فضای مشترک
از € ٤,٤٠

با مراجعه به Lilleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+