مکان های کاری مشترک در Paris

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درParis

40 rue du Louvre


کار در فضای مشترک
از ١٥,٧٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درParis

37-39 Avenue Ledru Rollin


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParis

27 avenue de l'Opéra


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis

9, rue du Quatre Septembre


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درParis

7 rue de la Paix


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis

7 rue Meyerbeer


کار در فضای مشترک
از ١٨,٦٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درParis

140 bis, rue de Rennes


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParis

103 Rue De Grenelle


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis

SNCF Station


کار در فضای مشترک
از ١٩,٨٠ €
کار مشترک درParis

18 rue Pasquier


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درParis

26-28 rue de Londres


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درParis

72 rue du Faubourg


کار در فضای مشترک
از ١٥,٧٠ €
کار مشترک درParis

54 rue de Londres


کار در فضای مشترک
از ١٣,٢٠ €
کار مشترک درParis

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis

23, rue Balzac


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درParis

115 rue Cardinet


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درParis

54/56 avenue Hoche


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParis

28 rue de l'Amiral Hamelin


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis

Les Mercuriales- Tour Levant


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درParis

11 rue de Cambrai


کار در فضای مشترک
از ١٢,٦٠ €
کار مشترک درParis

6 Rue Duret


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis

6 rue Auguste Comte


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درParis

6-8 rue du 4 septembre


کار در فضای مشترک
از ٩,١٠ €
کار مشترک درParis

Les Diamants - Building B


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درParis

27/29 Rue Raffet


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درParis

13 rue Camille Desmoulins


کار در فضای مشترک
از ٩,١٠ €
کار مشترک درParis

191-195 avenue Charles de Gaulle


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درParis

171 bis, avenue Charles de Gaulle


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درParis

Zac du Cornillon Nord


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درParis

Le Véronèse


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درParis

90-92 Route de la Reine


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis

88 ter avenue Général Leclerc


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درParis

4 Place de la Défense


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درParis

7, rue Le Bouvier


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درParis

La Grande Arche, Paroi Nord


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درParis

126 avenue du General Leclerc


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis

9/11, allée de l'Arche


کار در فضای مشترک
از ١٠,٧٠ €
کار مشترک درParis

Le Belvédère


کار در فضای مشترک
از ١٢,٠٠ €
کار مشترک درParis

4th and 5th floor


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درParis

Building A


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParis

65 rue des trois fontanot


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درParis

Orlytech zone, Building 516


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درParis

13 avenue Morane Saulnier


کار در فضای مشترک
از ٥,٤٠ €
کار مشترک درParis

104 avenue Albert 1er


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درParis

5 avenue Carnot


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درParis

18 Place Des Nympheas


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درParis

Le Dôme


کار در فضای مشترک
از ١٠,٤٠ €
کار مشترک درParis

1 Rue Georges Stephenson


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درParis

4-6 rue des Chauffours


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درParis

14 Avenue de l'Europe


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €

با مراجعه به Parisدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+