مکان های کاری مشترک در Paris La Defense

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درParis La Defense

4 Place de la Défense


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درParis La Defense

La Grande Arche, Paroi Nord


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درParis La Defense

Le Belvédère


کار در فضای مشترک
از ١٢,٠٠ €
کار مشترک درParis La Defense

9/11, allée de l'Arche


کار در فضای مشترک
از ١٠,٧٠ €
کار مشترک درParis La Defense

171 bis, avenue Charles de Gaulle


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درParis La Defense

191-195 avenue Charles de Gaulle


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درParis La Defense

65 rue des trois fontanot


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درParis La Defense

4th and 5th floor


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درParis La Defense

Le Véronèse


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درParis La Defense

6 Rue Duret


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis La Defense

54/56 avenue Hoche


کار در فضای مشترک
از ١٨,٣٠ €
کار مشترک درParis La Defense

28 rue de l'Amiral Hamelin


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis La Defense

27/29 Rue Raffet


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درParis La Defense

23, rue Balzac


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درParis La Defense

115 rue Cardinet


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درParis La Defense

104 avenue Albert 1er


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درParis La Defense

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis La Defense

90-92 Route de la Reine


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درParis La Defense

72 rue du Faubourg


کار در فضای مشترک
از ١٥,٧٠ €
کار مشترک درParis La Defense

54 rue de Londres


کار در فضای مشترک
از ١٣,٢٠ €
کار مشترک درParis La Defense

18 rue Pasquier


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درParis La Defense

26-28 rue de Londres


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis La Defense

88 ter avenue Général Leclerc


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درParis La Defense

126 avenue du General Leclerc


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis La Defense

103 Rue De Grenelle


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis La Defense

13 rue Camille Desmoulins


کار در فضای مشترک
از ٩,١٠ €
کار مشترک درParis La Defense

7 rue de la Paix


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis La Defense

7 rue Meyerbeer


کار در فضای مشترک
از ١٨,٦٠ €
کار مشترک درParis La Defense

27 avenue de l'Opéra


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درParis La Defense

9, rue du Quatre Septembre


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درParis La Defense

6-8 rue du 4 septembre


کار در فضای مشترک
از ٩,١٠ €
کار مشترک درParis La Defense

140 bis, rue de Rennes


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParis La Defense

40 rue du Louvre


کار در فضای مشترک
از ١٥,٧٠ €
کار مشترک درParis La Defense

6 rue Auguste Comte


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درParis La Defense

SNCF Station


کار در فضای مشترک
از ١٩,٨٠ €
کار مشترک درParis La Defense

Zac du Cornillon Nord


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درParis La Defense

11 rue de Cambrai


کار در فضای مشترک
از ١٢,٦٠ €
کار مشترک درParis La Defense

37-39 Avenue Ledru Rollin


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParis La Defense

13 avenue Morane Saulnier


کار در فضای مشترک
از ٥,٤٠ €
کار مشترک درParis La Defense

Les Diamants - Building B


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درParis La Defense

Les Mercuriales- Tour Levant


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درParis La Defense

7, rue Le Bouvier


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درParis La Defense

5 avenue Carnot


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درParis La Defense

1 Rue Georges Stephenson


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درParis La Defense

Building A


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParis La Defense

Orlytech zone, Building 516


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درParis La Defense

4-6 rue des Chauffours


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درParis La Defense

18 Place Des Nympheas


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درParis La Defense

Le Dôme


کار در فضای مشترک
از ١٠,٤٠ €

با مراجعه به Paris La Defenseدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+