مکان های کاری مشترک در Villepinte

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درVillepinte

18 Place Des Nympheas


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درVillepinte

Le Dôme


کار در فضای مشترک
از ١٠,٤٠ €
کار مشترک درVillepinte

Les Diamants - Building B


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درVillepinte

Building A


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درVillepinte

Zac du Cornillon Nord


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درVillepinte

11 rue de Cambrai


کار در فضای مشترک
از ١٢,٦٠ €
کار مشترک درVillepinte

Les Mercuriales- Tour Levant


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درVillepinte

SNCF Station


کار در فضای مشترک
از ١٩,٨٠ €
کار مشترک درVillepinte

37-39 Avenue Ledru Rollin


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درVillepinte

9, rue du Quatre Septembre


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درVillepinte

26-28 rue de Londres


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درVillepinte

7 rue Meyerbeer


کار در فضای مشترک
از ١٨,٦٠ €
کار مشترک درVillepinte

40 rue du Louvre


کار در فضای مشترک
از ١٥,٧٠ €
کار مشترک درVillepinte

54 rue de Londres


کار در فضای مشترک
از ١٣,٢٠ €
کار مشترک درVillepinte

27 avenue de l'Opéra


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درVillepinte

7 rue de la Paix


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درVillepinte

18 rue Pasquier


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درVillepinte

115 rue Cardinet


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درVillepinte

72 rue du Faubourg


کار در فضای مشترک
از ١٥,٧٠ €
کار مشترک درVillepinte

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درVillepinte

23, rue Balzac


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درVillepinte

103 Rue De Grenelle


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درVillepinte

14 Avenue de l'Europe


کار در فضای مشترک
از ٩,٤٠ €
کار مشترک درVillepinte

54/56 avenue Hoche


کار در فضای مشترک
از ١٨,٣٠ €
کار مشترک درVillepinte

140 bis, rue de Rennes


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درVillepinte

28 rue de l'Amiral Hamelin


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درVillepinte

6 Rue Duret


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درVillepinte

Le Véronèse


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درVillepinte

171 bis, avenue Charles de Gaulle


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درVillepinte

191-195 avenue Charles de Gaulle


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درVillepinte

4th and 5th floor


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درVillepinte

4 Place de la Défense


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درVillepinte

6 rue Auguste Comte


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درVillepinte

9/11, allée de l'Arche


کار در فضای مشترک
از ١٠,٧٠ €
کار مشترک درVillepinte

La Grande Arche, Paroi Nord


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درVillepinte

27/29 Rue Raffet


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درVillepinte

Le Belvédère


کار در فضای مشترک
از ١٢,٠٠ €
کار مشترک درVillepinte

6-8 rue du 4 septembre


کار در فضای مشترک
از ٩,١٠ €
کار مشترک درVillepinte

65 rue des trois fontanot


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درVillepinte

13 rue Camille Desmoulins


کار در فضای مشترک
از ٩,١٠ €
کار مشترک درVillepinte

90-92 Route de la Reine


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درVillepinte

7, rue Le Bouvier


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درVillepinte

88 ter avenue Général Leclerc


کار در فضای مشترک
از ٧,٦٠ €
کار مشترک درVillepinte

126 avenue du General Leclerc


کار در فضای مشترک
از ١٢,٩٠ €
کار مشترک درVillepinte

Orlytech zone, Building 516


کار در فضای مشترک
از ٦,٦٠ €
کار مشترک درVillepinte

104 avenue Albert 1er


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درVillepinte

13 avenue Morane Saulnier


کار در فضای مشترک
از ٥,٤٠ €

با مراجعه به Villepinteدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+