مکان های کاری مشترک در Darmstadt

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDarmstadt

Ground floor + 2nd floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درDarmstadt

Dornhofstrasse 34


کار در فضای مشترک
از ٧,٢٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درDarmstadt

THE SQUAIRE 12


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درDarmstadt

THE SQUAIRE 12


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDarmstadt

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درDarmstadt

Darmstädter Landstrasse 116


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDarmstadt

10th + 11th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درDarmstadt

Tower 185


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درDarmstadt

Mainzer Landstrasse 49


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درDarmstadt

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درDarmstadt

Mainzer Landstrasse 41


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درDarmstadt

20th Floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درDarmstadt

Friedrich-Ebert-Anlage 36


کار در فضای مشترک
از ٧,٢٠ €
کار مشترک درDarmstadt

25th floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درDarmstadt

Hanauer Landstr. 126 - 128


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درDarmstadt

GF, 1st, 2nd floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDarmstadt

Ground Floor to 4th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درDarmstadt

16th and 24th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درDarmstadt

1st floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درDarmstadt

Hanauer Landstrasse 291 B


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €

با مراجعه به Darmstadtدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+