مکان های کاری مشترک در Frankfurt

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درFrankfurt

Bethmannstr.8


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درFrankfurt

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درFrankfurt

1st floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درFrankfurt

Ground Floor to 4th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درFrankfurt

16th and 24th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درFrankfurt

Mainzer Landstrasse 41


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درFrankfurt

Mainzer Landstrasse 49


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درFrankfurt

10th + 11th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درFrankfurt

Tower 185


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درFrankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 36


کار در فضای مشترک
از ٧,٢٠ €
کار مشترک درFrankfurt

Darmstädter Landstrasse 116


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درFrankfurt

20th Floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درFrankfurt

25th floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درFrankfurt

Hanauer Landstr. 126 - 128


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درFrankfurt

Hanauer Landstrasse 291 B


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درFrankfurt

Hahnstraße 68-70


کار در فضای مشترک
از ٧,٢٠ €
کار مشترک درFrankfurt

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درFrankfurt

GF, 1st, 2nd floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درFrankfurt

Dornhofstrasse 34


کار در فضای مشترک
از ٧,٢٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درFrankfurt

THE SQUAIRE 12


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درFrankfurt

THE SQUAIRE 12


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درFrankfurt

Ground floor + 2nd floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درFrankfurt

2nd floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٨٠ €

با مراجعه به Frankfurtدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+