مکان های کاری مشترک در Nuremberg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNuremberg

3rd Floor, ZeltnerEck building


کار در فضای مشترک
از ٨,٨٠ €
کار مشترک درNuremberg

2nd, 3rd & 5th floor


کار در فضای مشترک
از ٤,٧٠ €
کار مشترک درNuremberg

3rd + 4th floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٠٠ €
کار مشترک درNuremberg

2nd floor


کار در فضای مشترک
از ٥,٤٠ €

با مراجعه به Nurembergدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+