مکان های کاری مشترک در Ratingen

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درRatingen

Kaiserswerther Str. 115


کار در فضای مشترک
از ٨,٢٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درRatingen

3rd Floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درRatingen

3rd floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٨٠ €
کار مشترک درRatingen

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٨٠ €
کار مشترک درRatingen

5th floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٥٠ €
کار مشترک درRatingen

4th and 5th floor


کار در فضای مشترک
از ٨,٢٠ €
کار مشترک درRatingen

4th + 5th floor


کار در فضای مشترک
از ٩,٨٠ €
کار مشترک درRatingen

1st Floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٥٠ €
کار مشترک درRatingen

Koenigsallee 106


کار در فضای مشترک
از ٨,٢٠ €
کار مشترک درRatingen

Prinzenpark 3. und 5


کار در فضای مشترک
از ٨,٢٠ €
کار مشترک درRatingen

17th floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٠٠ €
کار مشترک درRatingen

Neuer Zollhof 3


کار در فضای مشترک
از ٩,٨٠ €
کار مشترک درRatingen

Speditionstrasse 21


کار در فضای مشترک
از ١٢,٣٠ €
کار مشترک درRatingen

5th floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٠٠ €
کار مشترک درRatingen

2nd and 3rd Floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٠٠ €
کار مشترک درRatingen

GF, 1st floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٩٠ €
کار مشترک درRatingen

3rd and 4th floor


کار در فضای مشترک
از ٤,٧٠ €

با مراجعه به Ratingenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+