مکان های کاری مشترک در Wiesbaden

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درWiesbaden

2nd floor


کار در فضای مشترک
از ٦,٨٠ €
تقاضای بالا
کار مشترک درWiesbaden

THE SQUAIRE 12


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درWiesbaden

THE SQUAIRE 12


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درWiesbaden

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درWiesbaden

25th floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درWiesbaden

20th Floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درWiesbaden

Tower 185


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درWiesbaden

Friedrich-Ebert-Anlage 36


کار در فضای مشترک
از ٧,٢٠ €
کار مشترک درWiesbaden

10th + 11th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درWiesbaden

Mainzer Landstrasse 49


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درWiesbaden

Mainzer Landstrasse 41


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درWiesbaden

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درWiesbaden

Ground Floor to 4th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٠,١٠ €
کار مشترک درWiesbaden

16th and 24th Floor


کار در فضای مشترک
از ١٣,٩٠ €
کار مشترک درWiesbaden

1st floor


کار در فضای مشترک
از ١١,٣٠ €
کار مشترک درWiesbaden

Dornhofstrasse 34


کار در فضای مشترک
از ٧,٢٠ €
کار مشترک درWiesbaden

Darmstädter Landstrasse 116


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Wiesbadenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+