مکان های کاری مشترک در Reykjavik

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درReykjavik

Kalkofnsvegur 2


کار در فضای مشترک
از ١.٩٢٠ ISK
کار مشترک درReykjavik

Katrinartun 2 - Hofdatorgi


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درReykjavik

Armula 4 & 6


کار در فضای مشترک
از ١.١٣٠ ISK
کار مشترک درReykjavik

Skutuvogur 3


کار در فضای مشترک
از ١.١٣٠ ISK
تقاضای بالا
کار مشترک درReykjavik

Urdarhvarf 8


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Reykjavikدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+