مکان های کاری مشترک در Gurugram

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درGurugram

10th floor


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درGurugram

Level 9, Spaze i-Tech Park


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠
کار مشترک درGurugram

Levels 5 and 6


کار در فضای مشترک
از INR ٦٧٤.٠٠
کار مشترک درGurugram

Level 5, Srei Signature


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠
کار مشترک درGurugram

Corporate greens


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠
کار مشترک درGurugram

Level 12, Tower C


کار در فضای مشترک
از INR ٦٧٤.٠٠
کار مشترک درGurugram

19th Floor, Tower-C


کار در فضای مشترک
از INR ٦٠٠.٠٠
کار مشترک درGurugram

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درGurugram

15th Floor, Tower-9A


کار در فضای مشترک
از INR ٧٢٤.٠٠
کار مشترک درGurugram

15th Floor, Tower-9A


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درGurugram

5th floor


کار در فضای مشترک
از INR ٨٥٠.٠٠
کار مشترک درGurugram

Level 3 Vasant Square Mall


کار در فضای مشترک
از INR ٨٥٠.٠٠
کار مشترک درGurugram

1st Floor


کار در فضای مشترک
از INR ١,١٣٤.٠٠
کار مشترک درGurugram

4th Floor Rectangle No.1


کار در فضای مشترک
از INR ٨٥٠.٠٠
کار مشترک درGurugram

M 4 (1st Floor)


کار در فضای مشترک
از INR ٨٥٠.٠٠
کار مشترک درGurugram

5th floor Punj Essen House


کار در فضای مشترک
از INR ٥٣٠.٠٠
کار مشترک درGurugram

Level S-2


کار در فضای مشترک
از INR ١,١٣٤.٠٠
کار مشترک درGurugram

15th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ١,١٣٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درGurugram

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


کار در فضای مشترک
از INR ١,١٣٤.٠٠
کار مشترک درGurugram

2/F, Elegance


کار در فضای مشترک
از INR ٥٣٠.٠٠
کار مشترک درGurugram

2nd Floor KLJ Tower North


کار در فضای مشترک
از INR ٥٣٠.٠٠
کار مشترک درGurugram

5th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٥٨٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درGurugram

WTT

16th Floor, World Trade Tower


کار در فضای مشترک
از INR ٥٨٤.٠٠

با مراجعه به Gurugramدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+