مکان های کاری مشترک در Kolkata

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درKolkata

PS Arcadia, 9th floor


کار در فضای مشترک
از INR ٦٧٠.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درKolkata

The Legacy


کار در فضای مشترک
از INR ٥٩٧.٠٠
کار مشترک درKolkata

3rd & 4th Floor, Arcadia Centre


کار در فضای مشترک
از INR ٥٩٧.٠٠
کار مشترک درKolkata

RDB Boulevard, 8th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٥٩٧.٠٠
کار مشترک درKolkata

RDB Boulevard


کار در فضای مشترک
از INR ٤٢٧.٠٠

با مراجعه به Kolkataدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+