مکان های کاری مشترک در New Delhi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درNew Delhi

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


کار در فضای مشترک
از INR ١,٠١٧.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

M 4 (1st Floor)


کار در فضای مشترک
از INR ٨٥٠.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

Level S-2


کار در فضای مشترک
از INR ١,٠١٧.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

5th floor Punj Essen House


کار در فضای مشترک
از INR ٥٣٠.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

15th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ١,٠١٧.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

1st Floor


کار در فضای مشترک
از INR ١,٣٤٧.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

4th Floor Rectangle No.1


کار در فضای مشترک
از INR ٨٥٠.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

2nd Floor KLJ Tower North


کار در فضای مشترک
از INR ٥٣٠.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

5th floor


کار در فضای مشترک
از INR ١,٠١٧.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

2/F, Elegance


کار در فضای مشترک
از INR ٥٣٠.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

Level 3 Vasant Square Mall


کار در فضای مشترک
از INR ٨٥٠.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

WTT

16th Floor, World Trade Tower


کار در فضای مشترک
از INR ٥٨٤.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

5th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٥٨٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNew Delhi

Logix City Centre, 7th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٧.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

5th Floor, Tower C


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٧.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

15th Floor, Tower-9A


کار در فضای مشترک
از INR ٧٢٤.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

15th Floor, Tower-9A


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNew Delhi

Level 12, Tower C


کار در فضای مشترک
از INR ٦٧٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNew Delhi

19th Floor, Tower-C


کار در فضای مشترک
از INR ٦٠٠.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

Level 5, Srei Signature


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

Levels 5 and 6


کار در فضای مشترک
از INR ٦٧٤.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

Tapasya Corp Heights


کار در فضای مشترک
از INR ٣٨٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNew Delhi

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

10th floor


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNew Delhi

Level 9, Spaze i-Tech Park


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠
کار مشترک درNew Delhi

Corporate greens


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠

با مراجعه به New Delhiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+