مکان های کاری مشترک در Noida

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNoida

Tapasya Corp Heights


کار در فضای مشترک
از INR ٣٨٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNoida

Logix City Centre, 7th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٧.٠٠
کار مشترک درNoida

5th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ٥٨٤.٠٠
کار مشترک درNoida

WTT

16th Floor, World Trade Tower


کار در فضای مشترک
از INR ٥٨٤.٠٠
کار مشترک درNoida

5th Floor, Tower C


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٧.٠٠
کار مشترک درNoida

2/F, Elegance


کار در فضای مشترک
از INR ٥٣٠.٠٠
کار مشترک درNoida

15th Floor


کار در فضای مشترک
از INR ١,٠١٧.٠٠
کار مشترک درNoida

5th floor Punj Essen House


کار در فضای مشترک
از INR ٥٣٠.٠٠
کار مشترک درNoida

Level S-2


کار در فضای مشترک
از INR ١,٠١٧.٠٠
کار مشترک درNoida

M 4 (1st Floor)


کار در فضای مشترک
از INR ٨٥٠.٠٠
کار مشترک درNoida

4th Floor Rectangle No.1


کار در فضای مشترک
از INR ٨٥٠.٠٠
کار مشترک درNoida

1st Floor


کار در فضای مشترک
از INR ١,٣٤٧.٠٠
کار مشترک درNoida

8th Floor Manhatten


کار در فضای مشترک
از INR ٣٨٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNoida

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


کار در فضای مشترک
از INR ١,٠١٧.٠٠
کار مشترک درNoida

Level 3 Vasant Square Mall


کار در فضای مشترک
از INR ٨٥٠.٠٠
کار مشترک درNoida

5th floor


کار در فضای مشترک
از INR ١,٠١٧.٠٠
کار مشترک درNoida

2nd Floor KLJ Tower North


کار در فضای مشترک
از INR ٥٣٠.٠٠
کار مشترک درNoida

15th Floor, Tower-9A


کار در فضای مشترک
از INR ٧٢٤.٠٠
کار مشترک درNoida

15th Floor, Tower-9A


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درNoida

19th Floor, Tower-C


کار در فضای مشترک
از INR ٦٠٠.٠٠
کار مشترک درNoida

Level 12, Tower C


کار در فضای مشترک
از INR ٦٧٤.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNoida

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠
کار مشترک درNoida

Levels 5 and 6


کار در فضای مشترک
از INR ٦٧٤.٠٠
کار مشترک درNoida

Level 5, Srei Signature


کار در فضای مشترک
از INR ٤٣٤.٠٠

با مراجعه به Noidaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+