مکان های کاری مشترک در Rome

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درRome

Via Antonio Salandra 18


کار در فضای مشترک
از € ١١,٠٠
کار مشترک درRome

Via Vincenzo Bellini 22


کار در فضای مشترک
از € ١٣,٠٠
کار مشترک درRome

Via Properzio, 5


کار در فضای مشترک
از € ١٣,٠٠
کار مشترک درRome

Via Ostiense 131/L


کار در فضای مشترک
از € ١١,٠٠
کار مشترک درRome

Piazza Don Luigi Sturzo 15


کار در فضای مشترک
از € ١٣,٠٠
کار مشترک درRome

Viale Luca Gaurico 9/11


کار در فضای مشترک
از € ١٠,٠٠
کار مشترک درRome

Viale Luca Gaurico 91/93


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درRome

Viale Giorgio Ribotta 11


کار در فضای مشترک
از € ١١,٣٠

با مراجعه به Romeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+