مکان های کاری مشترک در Mexico City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درMexico City

Torre Magenta


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درMexico City

Torre New York Life, Piso 26


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درMexico City

Paseo de la Reforma 350


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درMexico City

03th Floor Leibnitz Tower


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درMexico City

12th Floor


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درMexico City

12th Floor Torre Mariano Escobedo


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درMexico City

First Floor Corporative Masaryk 29


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درMexico City

Homero 203


کار در فضای مشترک
از $٥.٧٠
کار مشترک درMexico City

Presidente Masaryk 111


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درMexico City

Arquimedes 15


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درMexico City

Av. Insurgentes Sur N° 800 8th floor


کار در فضای مشترک
از $٦.٣٠
کار مشترک درMexico City

5th Floor


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درMexico City

Patriotismo 229


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درMexico City

Andrés Bello 10


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درMexico City

14th Floor. Terret South Tower


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درMexico City

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درMexico City

10th & 12th Floors


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درMexico City

Paseo de los Tamarindos 400-A


کار در فضای مشترک
از $٥.٤٠
کار مشترک درMexico City

Alfonso Nápoles Gandara 50


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درMexico City

Santa Fe Avenue 94


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درMexico City

04th Floor. Paseo Interlomas Corporativo


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠

با مراجعه به Mexico Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+