مکان های کاری مشترک در Almere

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAlmere

Busplein 36-38


کار در فضای مشترک
از € ٥,٧٠
کار مشترک درAlmere

Plein 1945 nr.27


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درAlmere

Olympia 2D


کار در فضای مشترک
از € ٥,٧٠
کار مشترک درAlmere

Dalsteindreef 141


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درAlmere

Databankweg 26


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درAlmere

Hoogoorddreef 9


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAlmere

Laarderhoogtweg 25


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درAlmere

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درAlmere

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درAlmere

Eempolis – ground floor


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درAlmere

Mr Treublaan 7


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAlmere

Rhijnspoorplein 10-38


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درAlmere

Platform 2A (next to the kiosk)


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAlmere

Keizersgracht 555


کار در فضای مشترک
از € ١٠,٧٠
کار مشترک درAlmere

Herengracht 282


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAlmere

Kraanspoor 50


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درAlmere

H-Toren


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درAlmere

Gustav Mahlerplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درAlmere

Van Heuven Goedhartlaan 7 - 13


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درAlmere

De Corridor 5C


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درAlmere

Cuserstraat 93


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درAlmere

Kingsfordweg 151


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درAlmere

Startbaan 8


کار در فضای مشترک
از € ٧,٩٠
کار مشترک درAlmere

Oorsprongpark 12


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درAlmere

Zen Building


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAlmere

St. Jacobsstraat 123- 135


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAlmere

Blok D


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درAlmere

4th,10th, 11th & 12th floor


کار در فضای مشترک
از € ٩,٨٠
کار مشترک درAlmere

Papendorpseweg 75


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درAlmere

Havenmeesterweg 27


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAlmere

The Base B


کار در فضای مشترک
از € ٨,٥٠
کار مشترک درAlmere

Arrivals 4


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAlmere

Evert van de Beekstraat 354


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAlmere

Het Poortgebouw


کار در فضای مشترک
از € ٤,١٠
کار مشترک درAlmere

Transpolispark


کار در فضای مشترک
از € ٤,١٠
کار مشترک درAlmere

Saturnusstraat 46-62


کار در فضای مشترک
از € ٤,٧٠

با مراجعه به Almereدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+