مکان های کاری مشترک در Amsterdam

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAmsterdam

Rhijnspoorplein 10-38


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درAmsterdam

Keizersgracht 555


کار در فضای مشترک
از € ١٠,٧٠
کار مشترک درAmsterdam

Herengracht 282


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درAmsterdam

Stationsplein 19-W


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAmsterdam

Mr Treublaan 7


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAmsterdam

Trompenburgstraat 2c


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAmsterdam

H-Toren


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درAmsterdam

Gustav Mahlerplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درAmsterdam

Kraanspoor 50


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAmsterdam

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درAmsterdam

Kingsfordweg 151


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درAmsterdam

Dalsteindreef 141


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درAmsterdam

Cuserstraat 93


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درAmsterdam

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درAmsterdam

Hoogoorddreef 9


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAmsterdam

Van Heuven Goedhartlaan 7 - 13


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درAmsterdam

Laarderhoogtweg 25


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درAmsterdam

Startbaan 8


کار در فضای مشترک
از € ٧,٩٠
کار مشترک درAmsterdam

Havenmeesterweg 27


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAmsterdam

The Base B


کار در فضای مشترک
از € ٨,٥٠
کار مشترک درAmsterdam

Arrivals 4


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAmsterdam

Evert van de Beekstraat 354


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAmsterdam

Het Poortgebouw


کار در فضای مشترک
از € ٤,١٠
کار مشترک درAmsterdam

Transpolispark


کار در فضای مشترک
از € ٤,١٠
کار مشترک درAmsterdam

Saturnusstraat 46-62


کار در فضای مشترک
از € ٤,٧٠
کار مشترک درAmsterdam

Busplein 36-38


کار در فضای مشترک
از € ٥,٧٠
کار مشترک درAmsterdam

De Corridor 5C


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درAmsterdam

Plein 1945 nr.27


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درAmsterdam

Olympia 2D


کار در فضای مشترک
از € ٥,٧٠
کار مشترک درAmsterdam

St. Jacobsstraat 123- 135


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درAmsterdam

Blok D


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درAmsterdam

Oorsprongpark 12


کار در فضای مشترک
از € ٦,٩٠
کار مشترک درAmsterdam

Zen Building


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درAmsterdam

4th,10th, 11th & 12th floor


کار در فضای مشترک
از € ٩,٨٠
کار مشترک درAmsterdam

Papendorpseweg 75


کار در فضای مشترک
از € ٦,٩٠
کار مشترک درAmsterdam

Nevelgaarde 8


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درAmsterdam

Eempolis – ground floor


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠

با مراجعه به Amsterdamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+