مکان های کاری مشترک در Breda

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBreda

3rd Floor


کار در فضای مشترک
از € ٦,٣٠
کار مشترک درBreda

Regus Breda Business Park BV


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درBreda

Ceresstraat 1


کار در فضای مشترک
از € ٦,٣٠
کار مشترک درBreda

Lage Mosten 49-63


کار در فضای مشترک
از € ٦,٣٠
کار مشترک درBreda

Hart van Brabantlaan 12-14


کار در فضای مشترک
از € ٦,٣٠
کار مشترک درBreda

Willemsplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٨,٥٠
کار مشترک درBreda

Stationsplein 91 & 105


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Bredaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+