مکان های کاری مشترک در Diemen

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDiemen

Dalsteindreef 141


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درDiemen

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درDiemen

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درDiemen

Mr Treublaan 7


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDiemen

Hoogoorddreef 9


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDiemen

Laarderhoogtweg 25


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درDiemen

Rhijnspoorplein 10-38


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درDiemen

Keizersgracht 555


کار در فضای مشترک
از € ١٠,٧٠
کار مشترک درDiemen

H-Toren


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درDiemen

Gustav Mahlerplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درDiemen

Stationsplein 19-W


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درDiemen

Herengracht 282


کار در فضای مشترک
از € ٧,٦٠
کار مشترک درDiemen

Cuserstraat 93


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درDiemen

Van Heuven Goedhartlaan 7 - 13


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درDiemen

Kraanspoor 50


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درDiemen

Startbaan 8


کار در فضای مشترک
از € ٧,٩٠
کار مشترک درDiemen

Kingsfordweg 151


کار در فضای مشترک
از € ٣,٨٠
کار مشترک درDiemen

Havenmeesterweg 27


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDiemen

The Base B


کار در فضای مشترک
از € ٨,٥٠
کار مشترک درDiemen

Arrivals 4


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDiemen

Evert van de Beekstraat 354


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDiemen

Het Poortgebouw


کار در فضای مشترک
از € ٤,١٠
کار مشترک درDiemen

Transpolispark


کار در فضای مشترک
از € ٤,١٠
کار مشترک درDiemen

Busplein 36-38


کار در فضای مشترک
از € ٥,٧٠
کار مشترک درDiemen

Saturnusstraat 46-62


کار در فضای مشترک
از € ٤,٧٠
کار مشترک درDiemen

De Corridor 5C


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درDiemen

Plein 1945 nr.27


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درDiemen

Olympia 2D


کار در فضای مشترک
از € ٥,٧٠
کار مشترک درDiemen

St. Jacobsstraat 123- 135


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درDiemen

Blok D


کار در فضای مشترک
از € ٦,٦٠
کار مشترک درDiemen

Oorsprongpark 12


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درDiemen

Zen Building


کار در فضای مشترک
از € ٥,٠٠
کار مشترک درDiemen

4th,10th, 11th & 12th floor


کار در فضای مشترک
از € ٩,٨٠
کار مشترک درDiemen

Papendorpseweg 75


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درDiemen

Eempolis – ground floor


کار در فضای مشترک
از € ٨,٢٠
کار مشترک درDiemen

Databankweg 26


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درDiemen

Kampenringweg 45D


کار در فضای مشترک
از € ٤,٤٠

با مراجعه به Diemenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+