مکان های کاری مشترک در Eindhoven

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درEindhoven

Fellenoord 130


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درEindhoven

Kennedyplein 400


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درEindhoven

Hurksestraat 43


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درEindhoven

Flight Forum 40


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درEindhoven

Pettelaarpark 84


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درEindhoven

Willemsplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٨,٥٠
کار مشترک درEindhoven

Stationsplein 91 & 105


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درEindhoven

Hart van Brabantlaan 12-14


کار در فضای مشترک
از € ٦,٣٠

با مراجعه به Eindhovenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+