مکان های کاری مشترک در Maastricht

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درMaastricht

Stationsplein 8-K


کار در فضای مشترک
از € ٦,٩٠
کار مشترک درMaastricht

Avenue Ceramique 221


کار در فضای مشترک
از € ٥,٧٠
کار مشترک درMaastricht

Robert Schumandomein 2


کار در فضای مشترک
از € ٦,٣٠
کار مشترک درMaastricht

Place des Guillemins 2


کار در فضای مشترک
از € ٨,٨٠

با مراجعه به Maastrichtدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+