مکان های کاری مشترک در Nijmegen

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNijmegen

Jonkerbosplein 52


کار در فضای مشترک
از € ٧,٤٠
کار مشترک درNijmegen

Kerkenbos 1037


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درNijmegen

Parktoren


کار در فضای مشترک
از € ٦,٠٠
کار مشترک درNijmegen

Meander 251


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درNijmegen

Ijsselburcht 3


کار در فضای مشترک
از € ٥,٤٠
کار مشترک درNijmegen

Laan van Westroijen 6


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNijmegen

Pettelaarpark 84


کار در فضای مشترک
از € ٧,٢٠
کار مشترک درNijmegen

Stationsplein 91 & 105


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNijmegen

Willemsplein 2


کار در فضای مشترک
از € ٨,٥٠

با مراجعه به Nijmegenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+