مکان های کاری مشترک در Wellington

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درWellington

Level 6


کار در فضای مشترک
از NZ$٢٤.٢٠
کار مشترک درWellington

Level 31


کار در فضای مشترک
از NZ$١٥.٤٠
کار مشترک درWellington

Level 15


کار در فضای مشترک
از NZ$٢١.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درWellington

Level 2


کار در فضای مشترک
از NZ$٢٢.٧٠
کار مشترک درWellington

115 Tory Street


کار در فضای مشترک
از NZ$١٨.٩٠
کار مشترک درWellington

115 Tory Street


کار در فضای مشترک
از NZ$١٨.٩٠

با مراجعه به Wellingtonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+