مکان های کاری مشترک در Oslo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درOslo

Calmeyers gate 1


کار در فضای مشترک
از Kr ١٥٤,٠٠
کار مشترک درOslo

Biskop Gunnerus Gate 14


کار در فضای مشترک
از Kr ١٧٣,٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درOslo

C.J. Hambros Plass 2c


کار در فضای مشترک
از Kr ١٥٤,٠٠
کار مشترک درOslo

3rd and 4th floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١١٦,٠٠
کار مشترک درOslo

2nd floor


کار در فضای مشترک
از Kr ٢٠٨,٠٠
کار مشترک درOslo

10th Floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٥٤,٠٠
کار مشترک درOslo

3rd and 4th floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٧٣,٠٠
کار مشترک درOslo

3rd floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٧٣,٠٠
کار مشترک درOslo

5th floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٥٤,٠٠
کار مشترک درOslo

1st floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درOslo

3rd floor


کار در فضای مشترک
از Kr ١٥٤,٠٠

با مراجعه به Osloدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+