مکان های کاری مشترک در Manila

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درManila

12/F., Times Plaza Building


کار در فضای مشترک
از Php٤٦٩.٠٠
کار مشترک درManila

41st Floor, GT Tower International


کار در فضای مشترک
از Php٥٥٤.٠٠
کار مشترک درManila

Level 40, PBCom Tower


کار در فضای مشترک
از Php٤٤١.٠٠
کار مشترک درManila

28th Floor, Tower 2


کار در فضای مشترک
از Php٥٥٤.٠٠
کار مشترک درManila

18/F, Philamlife Tower


کار در فضای مشترک
از Php٤٤١.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درManila

20/F, Zuellig Building


کار در فضای مشترک
از Php٦٣٠.٠٠
کار مشترک درManila

7/F Unit B, 8 Rockwell


کار در فضای مشترک
از Php٦٣٠.٠٠
کار مشترک درManila

4/F Unit 2C


کار در فضای مشترک
از Php٦١١.٠٠
کار مشترک درManila

3/F Polar Center Building


کار در فضای مشترک
از Php٤٦٩.٠٠
کار مشترک درManila

L29 Joy Nostalg Centre


کار در فضای مشترک
از Php٤٦٩.٠٠
کار مشترک درManila

14/F Net Cube Center


کار در فضای مشترک
از Php٥٥٤.٠٠
کار مشترک درManila

28F & Penthouse World Plaza


کار در فضای مشترک
از Php٦٣٠.٠٠
کار مشترک درManila

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


کار در فضای مشترک
از Php٦٣٠.٠٠
کار مشترک درManila

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


کار در فضای مشترک
از Php٦٣٠.٠٠
کار مشترک درManila

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


کار در فضای مشترک
از Php٤٤١.٠٠
کار مشترک درManila

6/F Cyber One Building


کار در فضای مشترک
از Php٦١١.٠٠
کار مشترک درManila

9/F Filinvest One Building


کار در فضای مشترک
از Php٦١١.٠٠

با مراجعه به Manilaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+