مکان های کاری مشترک در Moscow

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درMoscow

3rd floor


کار در فضای مشترک
از ١ ٥٥٠,٠٠ RUB
کار مشترک درMoscow

4th floor


کار در فضای مشترک
از ١ ١١٣,٠٠ RUB
تقاضای بالا
کار مشترک درMoscow

Smolensky Passage


کار در فضای مشترک
از ١ ١٨٣,٠٠ RUB
کار مشترک درMoscow

4th floor, BC Citydel


کار در فضای مشترک
از ١ ٢٢٣,٠٠ RUB
کار مشترک درMoscow

8th Floor


کار در فضای مشترک
از ١ ٢٢٣,٠٠ RUB
کار مشترک درMoscow

4-5 Floors


کار در فضای مشترک
از ١ ١٨٣,٠٠ RUB
کار مشترک درMoscow

4th floor


کار در فضای مشترک
از ١ ٤٠٠,٠٠ RUB
کار مشترک درMoscow

4,5th floors Embankment Tower


کار در فضای مشترک
از ١ ٤٠٠,٠٠ RUB
کار مشترک درMoscow

4th floor


کار در فضای مشترک
از ٦٤٣,٠٠ RUB
کار مشترک درMoscow

6th floor


کار در فضای مشترک
از ١ ٢٢٣,٠٠ RUB
کار مشترک درMoscow

4th Floor, Building 19, Greenwood Business Park


کار در فضای مشترک
از ٥٧٧,٠٠ RUB

با مراجعه به Moscowدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+