مکان های کاری مشترک در Cape Town

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCape Town

50 Long Street


کار در فضای مشترک
از R ٥٠.٠٠
کار مشترک درCape Town

Dock Road Building


کار در فضای مشترک
از R ٧٩.٠٠
کار مشترک درCape Town

1st Floor, Block B, North Park, Black River Park


کار در فضای مشترک
از R ٦٦.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درCape Town

Ground Floor, Liesbeek House


کار در فضای مشترک
از R ٥٠.٠٠
کار مشترک درCape Town

21 Dreyer Street


کار در فضای مشترک
از R ٦٦.٠٠
کار مشترک درCape Town

The Colosseum


کار در فضای مشترک
از R ٥٧.٠٠
کار مشترک درCape Town

First Floor


کار در فضای مشترک
از R ٦٦.٠٠
کار مشترک درCape Town

Office 301, 3rd Floor


کار در فضای مشترک
از R ٦٣.٠٠

با مراجعه به Cape Townدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+