مکان های کاری مشترک در Centurion

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCenturion

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠
کار مشترک درCenturion

The Willows Office park - block 4


کار در فضای مشترک
از R ٥٤.٠٠
کار مشترک درCenturion

Birchwood Court


کار در فضای مشترک
از R ٥٤.٠٠
کار مشترک درCenturion

Ground & 1st Floor


کار در فضای مشترک
از R ٧٩.٠٠
کار مشترک درCenturion

Ground & First floor Building 14


کار در فضای مشترک
از R ٩١.٠٠
کار مشترک درCenturion

3rd Floor Steven House


کار در فضای مشترک
از R ٧٩.٠٠
کار مشترک درCenturion

Ground Floor, West Wing


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠
کار مشترک درCenturion

Cnr Cedar road and Fourways Blvd


کار در فضای مشترک
از R ٥٠.٠٠
کار مشترک درCenturion

Ground Floor, Twickenham Building


کار در فضای مشترک
از R ٦٩.٠٠
کار مشترک درCenturion

Pegasus Building


کار در فضای مشترک
از R ٧٩.٠٠
کار مشترک درCenturion

Country Club Estate


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠
کار مشترک درCenturion

Bock A, Wedgefield Office Park


کار در فضای مشترک
از R ٦٩.٠٠
کار مشترک درCenturion

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از R ٥٠.٠٠
کار مشترک درCenturion

Ground floor


کار در فضای مشترک
از R ٦٦.٠٠
کار مشترک درCenturion

No 2 Sandton Drive


کار در فضای مشترک
از R ٨٢.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درCenturion

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


کار در فضای مشترک
از R ٥٠.٠٠
کار مشترک درCenturion

Atrium on 5th


کار در فضای مشترک
از R ٦٦.٠٠
کار مشترک درCenturion

35 Fricker Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCenturion

4th Floor


کار در فضای مشترک
از R ٨٢.٠٠
کار مشترک درCenturion

1ST Floor, Block B & Block C


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠
کار مشترک درCenturion

Ground Floor, Building No 4


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠

با مراجعه به Centurionدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+