مکان های کاری مشترک در Johannesburg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درJohannesburg

1ST Floor, Block B & Block C


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

4th Floor


کار در فضای مشترک
از R ٨٢.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

35 Fricker Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درJohannesburg

Atrium on 5th


کار در فضای مشترک
از R ٦٦.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


کار در فضای مشترک
از R ٥٠.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

No 2 Sandton Drive


کار در فضای مشترک
از R ٨٢.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Ground Floor, Building No 4


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درJohannesburg

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از R ٥٠.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Country Club Estate


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Ground floor


کار در فضای مشترک
از R ٦٦.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Bock A, Wedgefield Office Park


کار در فضای مشترک
از R ٦٩.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Ground Floor, Twickenham Building


کار در فضای مشترک
از R ٦٩.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Ground Floor, West Wing


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Cnr Cedar road and Fourways Blvd


کار در فضای مشترک
از R ٥٠.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Ground & First floor Building 14


کار در فضای مشترک
از R ٩١.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Ground & 1st Floor


کار در فضای مشترک
از R ٧٩.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Birchwood Court


کار در فضای مشترک
از R ٥٤.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

The Willows Office park - block 4


کار در فضای مشترک
از R ٥٤.٠٠
کار مشترک درJohannesburg

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از R ٦٠.٠٠

با مراجعه به Johannesburgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+