مکان های کاری مشترک در Kotte

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKotte

Level 2, No 192/10


کار در فضای مشترک
از LKR ٨٨٠.٠٠
کار مشترک درKotte

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از LKR ٧٦٠.٠٠
کار مشترک درKotte

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از LKR ١,١٠٠.٠٠
کار مشترک درKotte

Level 12, Parkland Building


کار در فضای مشترک
از LKR ١,٢٠٠.٠٠
کار مشترک درKotte

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از LKR ٧٦٠.٠٠
کار مشترک درKotte

3rd & 4th Floor


کار در فضای مشترک
از LKR ١,١٠٠.٠٠

با مراجعه به Kotteدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+