مکان های کاری مشترک در Kista

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درKista

Kistagången 20b


کار در فضای مشترک
از ٦٠,٠٠ Kr
تقاضای بالا
کار مشترک درKista

Svetsarvägen 15 2tr


کار در فضای مشترک
از ٦٠,٠٠ Kr
کار مشترک درKista

Gustav III:s Boulevard 34


کار در فضای مشترک
از ٦٠,٠٠ Kr
کار مشترک درKista

Frosundaviks Allé 15


کار در فضای مشترک
از ٦٩,٠٠ Kr
کار مشترک درKista

Gustavlundsvägen 12


کار در فضای مشترک
از ٨٥,٠٠ Kr
کار مشترک درKista

Olof Palmesgata 29


کار در فضای مشترک
از ١٢٦,٠٠ Kr
کار مشترک درKista

Engelbrektsgatan 9-11


کار در فضای مشترک
از ١٢٦,٠٠ Kr
تقاضای بالا
کار مشترک درKista

Stureplan 4c, vån. 4


کار در فضای مشترک
از ١١٣,٠٠ Kr
کار مشترک درKista

Tegeluddsvägen 76


کار در فضای مشترک
از ٦٩,٠٠ Kr
کار مشترک درKista

9th floor


کار در فضای مشترک
از ١١٣,٠٠ Kr

با مراجعه به Kistaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+