مکان های کاری مشترک در Geneva

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درGeneva

Quai de l’Ile 13


کار در فضای مشترک
از CHF ٢٤.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درGeneva

Rue du Commerce 4


کار در فضای مشترک
از CHF ١٨.٩٠
کار مشترک درGeneva

Rue du Rhone 14


کار در فضای مشترک
از CHF ١٨.٩٠
کار مشترک درGeneva

Place Cornavin 7


کار در فضای مشترک
از CHF ١٥.١٠
کار مشترک درGeneva

Rue de Lyon 77


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درGeneva

Esplanade de Pont-Rouge 4


کار در فضای مشترک
از CHF ١٥.١٠
کار مشترک درGeneva

18, Avenue Louis-Casaï


کار در فضای مشترک
از CHF ١٥.١٠
کار مشترک درGeneva

WTC II - 29 Route de Pré Bois


کار در فضای مشترک
از CHF ١٢.٩٠
کار مشترک درGeneva

Rue du Nant D'avril 150


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درGeneva

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٥٠
کار مشترک درGeneva

Route de Crassier 7


کار در فضای مشترک
از CHF ١٦.٤٠

با مراجعه به Genevaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+