مکان های کاری مشترک در Zug

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درZug

Baarerstrasse 14-16


کار در فضای مشترک
از CHF ١٥.٤٠
کار مشترک درZug

Grafenauweg 10


کار در فضای مشترک
از CHF ١٥.٤٠
کار مشترک درZug

Dammstrasse 19


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درZug

Hertensteinstrasse 51


کار در فضای مشترک
از CHF ١٢.٠٠
کار مشترک درZug

Seedammstrasse 3


کار در فضای مشترک
از CHF ١٢.٣٠
کار مشترک درZug

Kalanderplatz 1


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
کار مشترک درZug

Seefeldstrasse 69


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
کار مشترک درZug

Dreikönigstrasse 31A


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درZug

Bahnhofstrasse 100


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درZug

Bahnhofplatz 1


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درZug

Badenerstrasse 549


کار در فضای مشترک
از CHF ١٠.٧٠
کار مشترک درZug

Wallisellen Business Park


کار در فضای مشترک
از CHF ١١.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درZug

Leutschenbachstrasse 95


کار در فضای مشترک
از CHF ٨.٨٠
کار مشترک درZug

Thurgauerstrasse 101


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠
کار مشترک درZug

The Circle 6


کار در فضای مشترک
از CHF ١٧.٠٠
کار مشترک درZug

Hotelstrasse 1


کار در فضای مشترک
از CHF ١٤.٨٠

با مراجعه به Zugدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+