مکان های کاری مشترک در Barking

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBarking

Jhumat House


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درBarking

Level 33


کار در فضای مشترک
از £٩.٤٠
کار مشترک درBarking

1 Canada Square, 37th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

1st floor, Romer House


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBarking

9 Devonshire Square


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درBarking

63 St Mary Axe


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درBarking

30 St Marys Axe


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درBarking

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBarking

3 Minster Court


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
کار مشترک درBarking

New Broad Street House


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBarking

Epworth House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
کار مشترک درBarking

1 Ropemaker Street


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

68 Lombard Street


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درBarking

30 Moorgate


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درBarking

3rd floor, News Building


کار در فضای مشترک
از £١٠.٧٠
کار مشترک درBarking

88 Wood Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBarking

Tallis House


کار در فضای مشترک
از £٨.٨٠
کار مشترک درBarking

1st Floor Holborn Gate


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBarking

Dartford Business Park


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

88 Kingsway


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBarking

31 Southampton Row


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBarking

Hamilton House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBarking

60 St Martins Lane


کار در فضای مشترک
از £١٢.٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

Golden Cross House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

4th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درBarking

100 Pall Mall


کار در فضای مشترک
از £٩.١٠
کار مشترک درBarking

Mappin House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درBarking

Victory Way


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درBarking

Jubilee House


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
کار مشترک درBarking

10 Greycoat Place


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBarking

17 Hanover Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBarking

The Harley Building


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

33 Cavendish Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

1 Berkeley Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
کار مشترک درBarking

Portland House


کار در فضای مشترک
از £١١.٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

83 Baker Street


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

Vision 25


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBarking

1 Burwood Place


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
کار مشترک درBarking

3 The Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBarking

6th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

1st Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درBarking

Crown House


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درBarking

Springhead Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBarking

Interchange House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBarking

26-28 Hammersmith Grove


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درBarking

2 Queen Caroline Street


کار در فضای مشترک
از £٩.٤٠
کار مشترک درBarking

The Lansdowne Building


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درBarking

Fishers Lane


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درBarking

Maple House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBarking

Building 3, Chiswick Park


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درBarking

6th floor, First Central 200


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درBarking

Great West Road


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درBarking

Pindar Rd


کار در فضای مشترک
از £٩.٠٠
کار مشترک درBarking

Saunders House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درBarking

4 Imperial Place


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBarking

Parkshot House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درBarking

79 College Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درBarking

Regal House


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درBarking

Causeway House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درBarking

Hilton Hotel


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBarking

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠

با مراجعه به Barkingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+