مکان های کاری مشترک در Basingstoke

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBasingstoke

Stroudley Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBasingstoke

Pinewood Chineham Business Park


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درBasingstoke

Atlantic House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درBasingstoke

1210 Parkview


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درBasingstoke

200 Brook Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درBasingstoke

Centaur House


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درBasingstoke

Oxford House


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBasingstoke

Davidson House


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBasingstoke

9 Greyfriars Road


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBasingstoke

Fowler Avenue


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درBasingstoke

400 Thames Valley Park Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درBasingstoke

377 - 399 London Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBasingstoke

Quatro House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درBasingstoke

1, Winnal Valley Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBasingstoke

Venture House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درBasingstoke

Caxton Close


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBasingstoke

The Henley Building


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠

با مراجعه به Basingstokeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+