مکان های کاری مشترک در Birmingham

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBirmingham

35 Bull Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
کار مشترک درBirmingham

43 Temple Row


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درBirmingham

12-22 Newhall Street


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBirmingham

One Victoria Square


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBirmingham

Crossway


کار در فضای مشترک
از £٦.٦٠
کار مشترک درBirmingham

2nd floor


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درBirmingham

Calthorpe Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBirmingham

Fort Dunlop


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBirmingham

4200 Waterside Centre


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBirmingham

Park House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درBirmingham

Central Boulevard


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBirmingham

M6 Toll Junctions T6/T7


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBirmingham

Isidore Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBirmingham

Watling Court, Orbital Plaza


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درBirmingham

3, The Quadrant


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درBirmingham

Hilton Hotel


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠

با مراجعه به Birminghamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+